M.E.B. Sertifikalı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi (Personel Özlük İşleri ve İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi)

Personel Özlük İşleri, Bordrolama Ve Sgk Uygulamaları

Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Eğitim Programı İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve Mali Müşavirlerin sosyal güvenlik ve Personel Özlük İşleri alanlarında gereken güncel bilgileri öğrenmelerini hedefleyerek hazırlanmıştır.

İnsan Kaynaklarında Personel Özlük İşleri

 • Sosyal güvenlik kavramı
 • Personel özlük işleri yönetimi
 • Personel özlük işleri temel kavramlar
 • Personel özlük işleri yönetimi
 • Personel özlük işlemlerine genel bakış

Personel Özlük İşleri Uygulamaları Ve Belgeler

 • İşçi özlük dosyasının oluşturulması
 • İşe başlayan çalışanlar ile işlemler ve bildirimler
 • İşten ayrılan çalışanlar ile ilgili işlemler ve bildirimler
 • Yıllık izin hakkı ve kullanımı
 • Yıllık izin süreleri ve ihbar süresi
 • İnsan kaynakları yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve oryantasyon
 • Personelin çalışma döneminde yapılacak uygulamalar
 • Personelin işten ayrılma sürecinde yapılacak uygulamaları
 • Ağır ve tehlikeli işlerde alınması gereken tedbirler
 • Uygulamalı örnekler

Personel Sözleşmelerinin Sona Ermesi Ve Sorunları

 • Sözleşmenin feshinde usul
 • İhbar önelleri ve kullanımı
 • Hak düşürücü süreler
 • Haklı nedenle işçi ve işverenin feshi
 • Yazılı savunma alma ve ceza uygulanmaları
 • Bildirimlerin yapılma şekli ve yapılamayan bildirimlerin sorunları
 • İşten çıkarma ve işe iade kararları uygulamaları
 • İş güvencesi ve işe iadenin sonuçları
 • Toplu işten çıkarma ve sonuçları
 • Kötü niyet tazminatı

İş Hukuku Uygulamaları

 • Personel yönetimi ve iş hukuku ilişkisi
 • İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işyeri açılışı tanımlanması
 • Alt işverenlik uygulamaları
 • Personel bildirimlerinin yapılması
 • Kurumlarla ilgili yazışma ve belge düzenlemesi
 • Deneme ve değerlendirme süreci
 • Eski ve yeni işveren sorumlulukları
 • Askerlik kanunundan doğan çalışma

Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Alt yüklenici iş sözleşmeleri
 • Şirket devir ve kapanış işlemleri

İş Sözleşmeleri

 • Belirli belirsiz iş sözleşmeleri,
 • Tam kısmi süreli iş sözleşmeleri
 • Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi,
 • Deneme süreli iş sözleşmesi,
 • Takım sözleşmesi,
 • Örnek uygulamalar

İş Güvenliği Ve Sağlığı Uygulamaları

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliği
 • İşçi ve işverenin sorumlulukları
 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, istihdam edilmesi
 • İş kazlarında yapılacak işler ve tutanaklar
 • İş kazalarını bildirme yükümlülüğü ve sonuçları

Ücret Yönetimi Ve Ücretin Ödenmesi

 • Ücret ve ücret çeşitleri,
 • Ücret hesaplama yöntemleri
 • Brüt ve net ücret hesaplama
 • Fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücreti
 • Ücretin ödenmesi ve faizler
 • Ücret çeşitleri ve tahakkuklaştırma
 • Ücretin zamanında ödenmemesi durumları
 • Milli bayramlar ve tatil günleri ücretleri
 • Geçici iş göremezlik ücretleri
 • Hak edişlerden ücret kesme yükümlüğü,
 • Saklı ücretler
 • Ücret bordrosu oluşturma,
 • Ücret kesme cezaları
 • Tatil ücretleri
 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında ücretin fonksiyonu
 • Ücretli yıllık izin süreleri ve izin ücretlerinin ödenmesi
 • Ücretin düşürülmesi,
 • Belirli süreli çalışmalarda ücretlendirme
 • Birden fazla işten elde edilen ücretler
 • Ücretin farklı kalemler altında ödenmesi
 • Alt işveren personeli ücretlerinde işverenin sorumluluğu

Ücret Bordrosu Uygulamaları

 • Ücret bordrosu düzenleme
 • İşyeri bordro tanzimi
 • Vergi usul kanunu ve sgk ücret bordrosu bilgileri,
 • Bordronun delil olma niteliği ve korunması
 • Bordo dahili ve bordro harici ücret ödemeleri
 • Bordroda indirimler
 • Özürlü personel indirimleri
 • Sgk prim uygulamaları, taban ve tavan prim oranları
 • Ücret bordrosu parametreleri ve bordro örnekleri
 • Gelir vergisi matrahı, oranları ve bordro uygulamaları
 • Sigorta matrahına giren gelirler ve yasal sınırları
 • Prime tabi olan ve olmayan gelirler
 • Bordroda fazla mesai uygulamaları
 • Bordroda ücret muafiyetleri uygulamaları
 • Personel ilişik kesme prosedürü ve yapılması gereken işlemler
 • İşe iade kararlarında bordro uygulamaları ve prim ödeme süreci
 • Ücret ve ücret gelirlerine uygulanan vergi tarifeleri
 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında ücret uygulamaları
 • Bordro parametreleri ve bordro uygulama örnekleri

Kimler Katılabilir

 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • İnsan Kaynakları departmanında çalışanlar
 • Mali Müşavirler
 • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler.

Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları  ''Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve Sgk Uygulamaları Eğitimi’’ Sertifikası Verilir.
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ''İnsan Kaynakları Yönetimi'' Sertifikası verilir.